ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ